Adviesraad Sociaal Domein | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviesraad Sociaal Domein

Taken Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert, met ondersteuning en inbreng van Kenniskringen, het college van B en W over het beleid en de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet en zorgt dat signalen uit de samenleving die relatie hebben met de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet de bestuurlijke agenda bereiken.

Deze adviezen kunnen betrekking hebben op:

  • De politiek-bestuurlijke agendering (vanuit de signaleringsfunctie)
  • De beleidsvoorbereiding
  • De beleidsuitvoering 
  • De beleidsevaluatie

Gevraagde en ongevraagde adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein kan, zowel op verzoek van het college van B en W als op eigen initiatief, advies uitbrengen. De Adviesraad Sociaal Domein kan ook direct aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over haar werkzaamheden en/of advies.

De Adviesraad Sociaal Domein onthoudt zich van standpunten en advisering waar dit individuele gevallen betreft binnen de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. De adviezen kunnen zich richten op alle beleidsmatige thema’s en onderwerpen die een directe of indirecte relatie hebben met de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. Dat wil zeggen dat de advisering van de raad zich niet strikt beperkt tot het regime van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet maar zich ook kan richten op het succes en falen van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet en relevante andere beleidsterreinen.

Vormen van advisering

De Adviesraad Sociaal Domein kiest zelf de vorm waarin een advies wordt uitgebracht. In beginsel zijn er drie vormen van advisering:

1. Onderzoeksadvies 

De Adviesraad Sociaal Domein voert onderzoek uit om meer systematisch knelpunten en ontwikkelingen in beeld te brengen om op basis daarvan schriftelijk te adviseren. Een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd door zowel de Kenniskringen, gemeentelijke specialisten als externe deskundigen.

2. Expertadvies 

Een schriftelijk advies op basis van de eigen ervaring en inzichten binnen de Adviesraad Sociaal Domein en haar Kenniskringen.

3. Mondeling advies

In een gedachtewisseling met het college van B en W.

Missie en visie

De Adviesraad Sociaal Domein wil zorgen dat de belangen van de doelgroepen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015, Jeugdwet en Participatiewet voldoende worden betrokken bij de totstandkoming, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijke gevoerde beleid op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

Vanuit een onafhankelijke positie doet de Adviesraad Sociaal Domein dit door het college van B en W en indien nodig de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren én te signaleren of relevante ontwerpen tijdig en adequaat op de gemeentelijke agenda staan.