Kosten Sociaal Domein | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Kosten Sociaal Domein

afbeelding van Gerard Steverink

 

Kosten sociaal Domein

Vandaag las is  op een site:

“Met de decentralisaties in 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Sindsdien kampen bijna alle gemeenten met oplopende tekorten in het sociaal domein. De grootste stijgingen zitten binnen de Jeugdwet en de Wmo. Belangrijkste oorzaken daarvan de tekortschietende financiering van de rijksoverheid, het gewijzigd beleid t.a.v. de eigen bijdragen voor gebruik van Wmo voorzieningen en de fors stijgende kosten van de jeugdhulp”.

 

Ik lees op verschillende sites niets anders. Misschien is het ook wel zo. Echter de “oplossingen” die gemeenten aandragen zijn ook bijna altijd hetzelfde: Inzetten op eigen kracht. Veerkracht verhogen. Meer buren hulp. Mantelzorg uitbreiden. Vrijwilligerswerk. En natuurlijk ook meer maatwerk leveren.  En zo kan ik nog diverse “alternatieven” noemen die de financiële nood van de gemeenten zouden kunnen en moeten verlichten.  En de gedoodverfde oplossing die vele gemeente aandragen is het abonnementstarief Wmo 2019 weer afschaffen en betalen naar draagkracht !!!

Dus gedifferentieerde tarieven invoeren.  Of dit de problemen oplossen?  Ik denk evenwel dat niets minder waar is. Terzijde: Waar moet dit gedifferentieerde tarief beginnen?  Boven het minimum loon??  Boven modaal? En hoe gaan wij dit dan weer bureaucratisch organiseren?  Oplossing? Het gedifferentieerde tarief wordt ingevoerd € 5000,= boven je huidige jaarsalaris. Dit gaat naar mijn mening niet werken omdat een juiste benadering eenvoudig onmogelijk is.  Een benadering die ik zou voor kunnen staan is alles – zorgverzekering en Sociale domein – regelen via een gedifferentieerd belastingtarief en de gelden dan oormerken. Dat geeft dan ook meer zicht. En bovendien de marktwerking eenvoudig??  afschaffen.

Bij de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten is er heel erg bezuinigd. Om te beginnen zouden die bezuinigen eens ongedaan moeten worden. En daarnaast is er fundamenteel onderzoek nodig naar de benodigde gelden.  Nu lijkt het erop dat er iedere keer weer brandjes worden geblutst.  En dan komt de regering weer met  € 100 miljoen voor A, € 450 miljoen voor B en ga zo maar door. Het verbaast mij dat er nog steeds geen parlementaire enquête plaatsvindt naar de benodigde gelden en de bestede bedragen.  En ook naar de effectiviteit van de bestede middelen.

Ik neem zonder meer aan dat er tekorten zijn. Op alle terreinen waarschijnlijk. En dan denk ik als oudere !!  ook aan de jeugdzorg. Vaak is er geen passende zorg voorhanden, ik  denk dat er vroeger meer opvang was. In veel gesloten instellingen ontbreekt een psychiatrisch verpleegkundige las ik onlangs. Onvoldoende opvang mogelijkheden voor jeugdigen met ernstige meervoudige problematieken.

Gemeenten kopen zo goed koop mogelijk is. En ook denk ik dat aanbestedingen funest zijn omdat dit de onzekerheid opvoert en lange termijn beleid zo goed als onmogelijk is.

En zijn de problemen in de jeugdzorg niet vergelijkbaar – enigszins- met de algemene problematiek? Alleen bij Wmo wellicht minder benoembaar en herkenbaar. De problemen in het sociale domein liggen denk ik al jaren op tafel.  Wellicht heeft de neoliberale politiek in de achterliggende jaren gedacht dat met brandjes blussen alles te klaren is. 

Brandjes blussen doet de brand  weer oplaaien zoals wij al jaren zien. Het wordt tijd voor een structurele aanpak met een duidelijke financiering waarbij de neoliberale marktwerking eindelijk eens komt te vervallen.

Onderwerp: