2016 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

2016

Ongevraagd advies inclusieagenda ASD 20160013

Zoals u wellicht weet is onlangs het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking ook in ons land in werking getreden. Om precies te zijn op 14 juli 2016.
Dit betekent dat ook onze gemeente verplicht is te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. 
Concreet moet onze gemeente in haar plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij wil meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag, opdat de situatie van mensen met een beperking verbetert.

Advies plan van aanpak oplosagenda beschermd wonen ASD 20160014

U hebt te kennen gegeven binnen zeer korte termijn ons advies over het Plan van Aanpak Oplosagenda – Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen te willen ontvangen. Bij  deze.
In de oplosagenda worden per onderdeel verschillende planningen genoemd, meestal in jaarlijkse termijnen als 2017 of 2018. De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) is van mening dat voor alle betrokkenen een concreter stappenplan en duidelijker tijdsplanning beter is.

 

ASD 20160014

Reactie op ontvangen reactie beleidsregels Wmo 2016

Advies beleidsregels Wmo 2016 WMOR 2016009

Het concept beleidsregels 2016, dat nu voorligt is door de Wmo-raad besproken met de betrokken ambtenaren, hetgeen heeft geleid tot meer wederzijds begrip en een aantal
verbeteringen in de tekst. De Wmo-raad is daar positief over. Opnieuw is gebleken dat overleg vooraf een duidelijke meerwaarde heeft. De Wmo-raad is het met u eens om deze gang van zaken als standaard werkwijze te hanteren. 

 

WMOR 2016009

Advies inkoopbeleid Wmo 2017 WMOR 2016004

WMOR 2016004