2017 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

2017

Jaarverslag ASD Oss 2017

In 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss veel tijd en energie besteed aan het geven van goed onderbouwde, inhoudelijke adviezen over onderwerpen op alle sociale domeinen. De methode co-creatie is steeds vaker toegepast om al in een vroeg stadium mee te kunnen denken en praten over de beleidsontwikkeling.

Ongevraagd advies ontwikkelagenda 2018-2022 ASD 20170022

Op 19 december jl is de kenniskring jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein in overleg geweest met de ambtenaren van de gemeente Oss over de ontwikkelagenda 2018-2022.
Daarin wordt de verbinding gelegd tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Na de informatieve presentatie hebben we een goede inhoudelijke discussie gevoerd. Afgesproken is om onze visie in een ongevraagd advies met u te delen, zodat dit nog meegenomen kan worden in de uiteindelijk versie die 18 januari wordt gepresenteerd in het regionaal bestuurlijk overleg.

 

ASD 20170022

Advies afstemmingsverordening 2018 ASD 20170021

Op 7 november 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de adviesaanvraag betreffende ‘Besluit tot vaststelling van de Afstemmingsverordening 2018’. Het aantal wijzigingen in deze geactualiseerde verordening is weliswaar beperkt, maar kan voor de betroffen inwoner en/of voor zijn eventuele gezinsleden ingrijpende en mogelijk sociaal en maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen hebben. 

 

ASD 20170021

Ongevraagd advies armoedebeleid Oss ASD 20170020

Op 24 april 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) gevraagd advies gegeven over "Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid". In dit advies gaf de ASD  aan het te betreuren dat dit armoedebeleid en het beleidskader Schuldhulpverlening van de gemeente Oss leidend waren voor de verdeling van de extra structurele financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelde.

Ongevraagd advies financiering Proeftuin Ruwaard ASD 20170019

De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennisgenomen van het voorstel van het college van B&W om de Proeftuin Ruwaard op een nieuwe manier te financieren. De ASD is daar  zeer verheugd over.
Dit geeft nieuwe kansen voor de Ruwaardbewoners én voor de professionals. En als “proeftuin” bij succes, mogelijkerwijs in de toekomst voor heel Oss.

Advies rapport “Cliëntenervaringen Jeugdhulp gemeente Oss, meting 2017” ASD 20170018

ASD 20170018

Advies verordening Wmo 2018 ASD 20170014

Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018. Bij het bestuderen van het document heeft de ASD allereerst getracht zich een oordeel te vormen over de  mate van duidelijkheid met betrekking tot de rechten en plichten van een cliënt. Immers, deze verordening is niet alleen belangrijk voor de ambtenaar, maar ook voor cliënt,  familie, ondersteuners, wijkteam, etc. Ook de VNG dringt aan op deze duidelijkheid en op het kenbaar maken van de regelgeving aan de buitenwereld. 

 

ASD 20170014

Advies gezond leven, goed leven gezondheidsbeleid 2018-2021 ASD 20170016

De ASD is zeer verheugd dat er in Oss een breed gezondheidsbeleid, gebaseerd op het begrip positieve gezondheid, tot stand gaat komen. De samenwerking met de Gemeente Bernheze wordt als een duidelijk voordeel gezien. Door deze samenwerking ontstaan veel mogelijkheden om een gezonde samenleving te stimuleren en te faciliteren en om van elkaar te leren.
De ASD is benieuwd hoe de concrete plannen op de verschillende terreinen eruit gaan zien, op welke termijnen de uitvoering plaats gaat vinden en hoe de resultaten gemeten gaan worden. 
 

 

ASD 20170016

Ongevraagd advies bemoeizorg nieuwe stijl ASD 20170013

De ASD-Oss kwam twee notities tegen, die op 7 september geagendeerd staan in de Raadscommissie Sociaal-Bestuurlijk:

Advies kwalitatieve maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg 2017 ASD 20170007

Op 21 juni 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek om een advies uit te brengen op de aangepaste HVT regeling 2018, nu Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg (KMHZ) geheten.