2019 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

2019

0

De ASD zoekt nieuwe vrijwilligers!

Wat is de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die het college van de gemeente Oss adviseert. De adviezen gaan over mogelijke verbeteringen in het sociale domein.

Hoe is de ASD opgebouwd

De ASD bestrijkt het gehele sociale domein. Dit domein is echter zeer uitgebreid. Daarom hebben we onze leden in KennisKringen en een werkgroep ondergebracht. Dit zijn de KennisKringen Wias, Wmo, Jeugd en de werkgroep BTB.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Wias

Onze KennisKring Wias zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de KennisKring

De KennisKring heet Wias. Wias staat voor Werk, Inkomen, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening.
Dat omvat buiten de zorg zo’n beetje het hele sociale domein. En dat is dus een heel uitgebreid gebied.

De leden van de ASD hebben ieder hun eigen interessegebieden. Via hun eigen netwerken zoeken ze actief naar signalen waaruit blijkt hoe inwoners het contact met de gemeente ervaren.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Btb

Onze werkgroep Btb zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de werkgroep

De werkgroep heet Btb. Btb staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Een mond vol, maar betekent eigenlijk:

Werken met Zivver

Zivver?

De gemeente Oss werkt met Zivver. Dit programma zorgt ervoor dat privacy gevoelig materiaal per mail extra beveiligd wordt. Leden van de ASD zullen dan ook regelmatig mailtjes ontvangen die via Zivver zijn verstuurd.

Mailtjes via Zivver ontvangen

Het ontvangen van mailtjes via Zivver is gratis en je hoeft er ook geen account voor te hebben. Je ontvangt de aankondiging in het mailprogramma dat je standaard gebruikt. Je hebt een mobieltje nodig om een code per sms te kunnen ontvangen.

0

Gevraagd advies Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020

De gemeente Oss heeft aangegeven dat de beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020 een aanpassing behoeven.

We hebben daarover een uitgebreide toelichting ontvangen. We stemmen met deze aanpassing in.

Zie het advies (20190029).

20190029 Gevraagd advies Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020 191217

Wij kregen onlangs een uitgebreide toelichting van uw ambtenaar over de noodzakelijke (tijdelijke) aanpassing Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020. Met deze toelichting en ...

0

Gevraagd advies Lokale ontwikkelagenda Wmo 2020 - 2023

Op 20 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het schriftelijke verzoek om een advies uit te brengen over de lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023.

Ons advies is gebaseerd op hetgeen er na overlegrondes met betrokken ambtenaren op papier is gezet in een concept versie gedateerd 20 november 2019.
Veel van onze opmerkingen en aandachtspunten zijn in dit concept herkenbaar terug te vinden. Dat doet ons genoegen want het betekent dat onze kennis en ervaring, met name vanuit de werkgroep samengesteld uit leden van de kenniskring Wmo, is benut en serieus wordt genomen.

20190020 Gevraagd advies lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023

Op 20 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het schriftelijke verzoek om een advies uit te brengen over de lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023.  Op verzoek van uw ambtenaar ontvangt u ons advies voor 13 december 2019. Hoewel dit in een niet gebruikelijk versneld tempo ons werd gevraagd is het toch mogelijk door een aantal goed voorbereide en plezierig verlopen vooroverleggen met de betrokken ambtenaren. Ons advies is gebaseerd op  ...

0

Nieuw ongevraagd advies uitgebracht door onze KennisKring Jeugd

In maart 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een advies gegeven over de conceptverordening leerlingenvervoer. Toentertijd heeft het college op dit advies gereageerd met het volgende: "Zij kijken bij de toekenning [.. van leerlingenvervoer, red] nadrukkelijk naar de behoefte van het kind en gezin en wijken waar nodig gemotiveerd af van de regels. "

Signalen

De Adviesraad heeft echter signalen ontvangen dat er te strikt gehanteerd wordt op de 6 km afstand i.p.v. dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar de behoefte van kind en gezin.

20190030 Ongevraagd advies Leerlingenvervoer 20191206

 

In maart 2016 heeft de adviesraad sociaal domein een advies gegeven over de concept verordening leerlingenvervoer. Nu ruim 3 jaar later constateren wij dat het leerlingenvervoer nog niet helemaal optimaal werkt. Om die reden hebben wij gemeend u een ongevraagd advies aan te bieden. Wij zijn goed geïnformeerd en hebben hierover goed overleg gevoerd met de betrokken ambtenaar en het was positief te merken dat het ook de intentie is van de gemeente om uit te gaan van de bedoeling van het beleid t.a.v. leerlingenvervoer.

Die bedoeling is, dat .......