Arriva en het College van de Rechten van de Mens | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Arriva en het College van de Rechten van de Mens

0
12-07-2022:07

Arriva schend rechten van inwoner Oss.

Tijdens de coronapandemie heeft iedereen een stapje terug moeten doen. Er waren tijden dat er beperkingen golden. Dat was voor iedereen zwaar. Maar de groep mensen met een beperking heeft het toen extra zwaar gehad.

Geen toegang tot buurtbus

In dit specifiek geval wilde een man in een rolstoel in maart 2021 met de buurtbus van Arriva van Berghem naar het Osse centrum. Hij had de website van Arriva bekeken of hij inderdaad gebruik kon maken van de diensten van Arriva, maar kon daar niets vinden over beperkingen die golden voor de diensten. Hij verkeerde dan ook (terecht) in de veronderstelling dat hij gebruik kon maken van de diensten van de buurtbus. Net zoals ieder ander.

Echter aangekomen bij de bushalte weigerde de buschauffeur hem de toegang.

Wat zegt het VN-verdrag?

Volgens het VN-verdrag handicap is sinds 2016 de overheid verplicht om te zorgen voor een toegankelijke samenleving. Ook mensen met een beperking moeten net als iedereen toegang hebben tot vervoer.

Zelfs als er een coronapandemie gaande is.

Wat houdt dit in voor de overheid?

De overheid (in dit geval ook de gemeente Oss) moet volgens dit verdrag maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking net als ieder ander toegang hebben tot vervoer. Ook al zijn dit private instellingen. Zolang zij diensten aanbieden aan het publiek moeten zij daar rekening mee houden.

Dus als mensen zonder zichtbare beperking toegang hebben tot een dienst, dan moeten mensen met een beperking dezelfde rechten hebben. Is dit niet het geval, dan is er sprake van discriminatie.

Omdat Arriva deze man in een rolstoel de toegang weigerde, zonder een alternatief aan te bieden, maakte Arriva zich schuldig aan discriminatie. Arriva schendde daarmee de rechten van deze man.

Klacht ingediend bij Arriva

Na dit voorval heeft deze man een klacht ingediend bij Arriva. Hij heeft daarbij aangegeven dat hij de week daarop weer gebruik wilde maken van de buurtbus. Hij heeft toen met klem verzocht om zo spoedig mogelijk hierop te reageren. Pas na 11 dagen heeft hij van Arriva bericht ontvangen. Te laat om nog gebruik te kunnen maken van de dienst.

Het is voor iedereen erg heftig om mee te maken dat je niet mag meedoen met de maatschappij waar anderen het wel mogen. En dat alleen vanwege het feit dat je in een rolstoel zit. En vervolgens niet goed behandeld wordt als je een klacht indient bij de desbetreffende organisatie.

Afschuiven verantwoordelijkheid door gemeente Oss

Vervolgens heeft deze man contact opgenomen met de gemeente Oss. Daar werd hem te kennen gegeven dat de gemeente Oss niets voor hem kon betekenen. Hij werd terugverwezen naar Arriva. Echter de gemeente Oss heeft, samen met de provincie, hierin wel degelijk een rol. Het vervoer is door de gemeente en de provincie aanbesteed aan Arriva. Zowel de gemeente als de provincie zijn overheidsorganen en gebonden aan het VN-verdrag handicap.

Deze man voelde zich nu van 2 kanten in de steek gelaten.

Klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens

Daarom heeft hij ook een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens.

Het College heeft deze klacht bekeken en hem op 3 punten in het gelijk gesteld.

1. Arriva had hem alternatief rolstoelvervoer moeten aanbieden toen hij de eerste keer geweigerd werd.

2. Arriva heeft hem onvoldoende geïnformeerd over de toegankelijkheid van de buurtbussen

3. Arriva heeft zijn discriminatieklacht onzorgvuldig behandeld.

ASD

De coronapandemie heeft voor een grote ontwrichting van de maatschappij gezorgd. Ook in deze zaak. Daarom heeft de ASD besloten er geen officieel advies aan te wijden.

Maar de ASD wil wel dat deze zaak in de openbaarheid gebracht wordt, om te voorkomen dat dit ooit in de toekomst zich zal herhalen. En daarom geeft de ASD het volgende onofficiële advies:

De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennisgenomen van deze zaak en adviseert de gemeente Oss met klem om (private) instellingen die diensten bieden aan het publiek te wijzen op de verplichting om het VN-verdrag handicap na te leven.

Verder adviseert de ASD de gemeente Oss om bij deze instellingen aan te dringen op goede en vlotte interne en externe communicatie naar de medewerkers en het publiek.

Ook adviseert de ASD de gemeente Oss om klachten zorgvuldig en snel te behandelen en de verantwoording niet af te schuiven.

Reactie Arriva

Inmiddels is ook de reactie van Arriva binnen. Deze treffen jullie hier aan.

 

 

Bronnen:

https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/vrijheid-van-mensen-met-een-beperking...

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2022-49

Nieuwsbrief nummer: 
Jaren: