Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

0

Ongevraagd advies Koploper Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het is ons bekend dat ook de gemeente veel belang hecht aan goede cliëntondersteuning.
Wij adviseren om toch meer te doen aan de bekendheid van OCO (Onafhankelijke Clientondersteuning) voor de burgers. Met name bij cliënten van de jeugdhulp is nog veel te winnen
wat betreft bekendheid.

0

De ASD zoekt nieuwe vrijwilligers!

Wat is de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die het college van de gemeente Oss adviseert. De adviezen gaan over mogelijke verbeteringen in het sociale domein.

Hoe is de ASD opgebouwd

De ASD bestrijkt het gehele sociale domein. Dit domein is echter zeer uitgebreid. Daarom hebben we onze leden in KennisKringen en een werkgroep ondergebracht. Dit zijn de KennisKringen Wias, Wmo, Jeugd en de werkgroep BTB.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Wias

Onze KennisKring Wias zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de KennisKring

De KennisKring heet Wias. Wias staat voor Werk, Inkomen, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening.
Dat omvat buiten de zorg zo’n beetje het hele sociale domein. En dat is dus een heel uitgebreid gebied.

De leden van de ASD hebben ieder hun eigen interessegebieden. Via hun eigen netwerken zoeken ze actief naar signalen waaruit blijkt hoe inwoners het contact met de gemeente ervaren.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Btb

Onze werkgroep Btb zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de werkgroep

De werkgroep heet Btb. Btb staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Een mond vol, maar betekent eigenlijk:

0

Gevraagd advies Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020

De gemeente Oss heeft aangegeven dat de beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020 een aanpassing behoeven.

We hebben daarover een uitgebreide toelichting ontvangen. We stemmen met deze aanpassing in.

Zie het advies (20190029).

0

Gevraagd advies Lokale ontwikkelagenda Wmo 2020 - 2023

Op 20 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het schriftelijke verzoek om een advies uit te brengen over de lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023.

Ons advies is gebaseerd op hetgeen er na overlegrondes met betrokken ambtenaren op papier is gezet in een concept versie gedateerd 20 november 2019.
Veel van onze opmerkingen en aandachtspunten zijn in dit concept herkenbaar terug te vinden. Dat doet ons genoegen want het betekent dat onze kennis en ervaring, met name vanuit de werkgroep samengesteld uit leden van de kenniskring Wmo, is benut en serieus wordt genomen.

0

Nieuw ongevraagd advies uitgebracht door onze KennisKring Jeugd

In maart 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een advies gegeven over de conceptverordening leerlingenvervoer. Toentertijd heeft het college op dit advies gereageerd met het volgende: "Zij kijken bij de toekenning [.. van leerlingenvervoer, red] nadrukkelijk naar de behoefte van het kind en gezin en wijken waar nodig gemotiveerd af van de regels. "

Signalen

De Adviesraad heeft echter signalen ontvangen dat er te strikt gehanteerd wordt op de 6 km afstand i.p.v. dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar de behoefte van kind en gezin.

0

Nieuw advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss uitgebracht

Op 5 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020 met de vraag om hierover een advies uit te brengen. Deze verordening is het vervolg op de Osse Ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp en het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp2020 2023 waar de ASD reeds een advies op heeft geformuleerd, nadat deze uitgebreid en in goed overleg waren besproken met de ambtenaren. De Verordening 2020 is niet vooraf op inhoud besproken, maar wel door de ambtenaar aangekondigd.

0

Onderzoek huishoudelijke hulp gemeente Oss

HUISHOUDELIJKE HULP

Via social media hebben we de volgende campagne opgestart:

"De Adviesraad Sociaal Domein Oss en de Seniorenraad zijn een onderzoek gestart. Zij onderzoeken of de toegewezen huishoudelijke hulp door de gemeente Oss voldoet.

Daar hebben we jullie hulp bij nodig!

Wij hebben een formulier gemaakt met vragen over de huishoudelijke hulp. Wij zouden het heel erg fijn vinden als deze zo veel mogelijk ingevuld gaan worden.

Ben jij iemand die gebruik maakt van de toegewezen huishoudelijke hulp van de gemeente Oss?  Vul dan dit formulier in.

0

Verslag symposium Stress sensitieve dienstverlening

4 september j.l. heeft de ASD, KennisKring Wias, in samenwerking met stichting Met elkaar, een minisymposium georganiseerd met als thema: "Stress sensitieve dienstverlening; een hype of here to stay?"

Tijdens dit symposium hebben Marc Anderson en Jeanette Giskes lezingen gegeven over dit onderwerp. 

Inmiddels hebben we alle materialen bij elkaar en kunnen we u de powerpointpresentatie van Marc geven en een samenvatting van de inspiratiesessie van Jeanette.

Maar we hebben ook videoregistraties gemaakt. Alsmede een korte sfeerimpressie. Ook deze vindt u hier terug.