Samenstelling Algemene Vergadering | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Samenstelling Algemene Vergadering

De Adviesraad bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers en worden vertegenwoordigd binnen de Algemene Vergadering (AV) door 8 leden inbegrepen een uit 3 personen bestaand dagelijks bestuur, zijnde een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris/penningmeester. Het toezicht op het financieel beheer wordt met regelmaat gecontroleerd door een kascommissie.

Vergaderingen

De AV vergadert minimaal eenmaal per maand of zoveel meer als nodig is. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen beleidsrapportages en andere vergaderstukken opvragen via adviesraadsociaaldomein@oss.nl. Viermaal per jaar vindt overleg met college van B en W plaats.

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de AV worden op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar benoemd door het college van B en W van de gemeente Oss. Een herbenoeming van maximaal vier jaar is mogelijk. De AV bestaat uit 8 vrijwilligers die op persoonlijke titel zijn benoemd door het college van B en W van de gemeente Oss. Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen een (vaste) vergoeding voor deelname vergaderingen en voor onkosten.

 

Voorzitter
Voorzitter KennisKring Jeugd
Vice voorzitter Dagelijks Bestuur
Voorzitter KennisKring Wias
Penningmeester, secretaris
Vice voorzitter werkgroep BTB
Voorzitter KennisKring Wmo